حلقه while

ساختار تکرار WHILE:

در مواردی که در ابتدای کار تعداد تکرار های دستورالعمل ها مشخص نمی باشد معمولا از این ساختار استفاده می شود.این ساختار به روش فوق مورد استفاده قرار می گیرد.در صورتی که دستورات تکرار شونده فقط یکی باشد نیازی به } و { نمی باشد.هنگام اجرای این دستور , اگر شرط حلقه ارزش درستی داشته باشد دستورات حلقه اجرا میشوند وگرنه کنترل برنامه از …

بیشتر بخوانید »