حلقهfor

حلقه FOR:

در حالت عادی دستورالعمل های برنامه ه به ترتیب یک بار اجرا میشوند و برنامه خاتمه می یابد. اما در برخی موارد تعدادی از دستورات باید بیش از یک بار اجرا شوند. برای تکرار اجرای دستورالعمل ها از ساختارهای تکرار استفاده میشوند.همچنین در برخی موارد برنامه با توجه به شرایط خاصی مسیر های متفاوتی خواهد داشت.یعنی اجرای تعدادی از دستورالعمل …

بیشتر بخوانید »