جلسه سوم

ساختار تکرار WHILE:

در مواردی که در ابتدای کار تعداد تکرار های دستورالعمل ها مشخص نمی باشد معمولا از این ساختار استفاده می شود.این ساختار به روش فوق مورد استفاده قرار می گیرد.در صورتی که دستورات تکرار شونده فقط یکی باشد نیازی به } و { نمی باشد.هنگام اجرای این دستور , اگر شرط حلقه ارزش درستی داشته باشد دستورات حلقه اجرا میشوند وگرنه کنترل برنامه از …

بیشتر بخوانید »

حلقه FOR:

در حالت عادی دستورالعمل های برنامه ه به ترتیب یک بار اجرا میشوند و برنامه خاتمه می یابد. اما در برخی موارد تعدادی از دستورات باید بیش از یک بار اجرا شوند. برای تکرار اجرای دستورالعمل ها از ساختارهای تکرار استفاده میشوند.همچنین در برخی موارد برنامه با توجه به شرایط خاصی مسیر های متفاوتی خواهد داشت.یعنی اجرای تعدادی از دستورالعمل …

بیشتر بخوانید »