ساختار شرطی if

ساختار شرطی IF :

در این ساختار ابتدا شرطی چک می شود و در صورتی که ارزش شرط درست باشد مجموعه ای از دستورات اجرا خواند شد.در صورتی که ارزش شرط نادرست باشد مجموعه ای دیگر از دستورات اجرا خواهند شد.در صورتی که هر کدام از مجموعه دستورات شامل فقط یک دستور باشند ,استفاده از } و { مورد نیاز نمی باشد.در صورتی که ارزش شرط درست باشد …

بیشتر بخوانید »