جلسه چهارم

ساختار تصمیم SWITCH:

از این ساختار برای تصمیم گیری های چندگانه بر اساس مقادیر مختلف یک عبارت استقاده می شود.معمولا در تمام تصمیم گیری هایی که بیش از سه انتخاب وجود داشته باشد بهتر است از ساختار switch استفاده شود.این ساختار به صورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد: ابتدا عبارت مقابل switch به مقدار صحیح ارزیابی می شود و مقدار آن تعیین …

بیشتر بخوانید »

ساختار شرطی IF :

در این ساختار ابتدا شرطی چک می شود و در صورتی که ارزش شرط درست باشد مجموعه ای از دستورات اجرا خواند شد.در صورتی که ارزش شرط نادرست باشد مجموعه ای دیگر از دستورات اجرا خواهند شد.در صورتی که هر کدام از مجموعه دستورات شامل فقط یک دستور باشند ,استفاده از } و { مورد نیاز نمی باشد.در صورتی که ارزش شرط درست باشد …

بیشتر بخوانید »