زبان کامپیوتر

برنامه در کامپیوتر:

مجموعه دستوراتی برای برقراری ارتباط در راستای انجام اهدافی خاص که توسط کاربر رایانه نوشته است.به عبارت کلی تر مجموعه ای از دستورات برای اینکه داده های ورودی از واحد ورودی دریافت و در حافظه ذخیره شوند و بعد از انجام پردازشی خاص ,اطلاعات حاصل به واحد خروجی داده شوند.

بیشتر بخوانید »