مقدار اولیه آرایه ها

مقدار اولیه آرایه ها

اگر آرایه ای خارج از توابع تعریف شود (آرایه عمومی) ,مقدار اولیه عناصر آن صفر خواهد بود. اگر آرایه ای در داخل تابعی تعریف شود ,مقدار اولیه عناصر آن نامعلوم خواهد بود. به صورت زیر می توان به آرایه ها در هنگام تعریف آن ها مقدار اولیه داد. ;{مقادیر} = […][بعد ۲][بعد ۱]نام آرایه   نوع آرایه مثال :آرایه صحیح …

بیشتر بخوانید »