آرایه های دو بعدی

آرایه های دو بعدی در C

علاوه بر لیست ها (آرایه های یک بعدی) ,می توان آرایه های نعریف کرد که بیش از یک بعد داشته باشد .برای مثال ,جدول ضرب و ماتریس آرایه ای دو بغدی است که یک بعد آن سطر و بعد دیگر آن ستون است. در آرایه های دو بعدی ,برای دستیابی به عناصر هر آرایه ,از دو اندیس استفاده می شود …

بیشتر بخوانید »