رشته ها درC

رشته ها در C

مقدمه: در زبان c رشته به صورت آرایه ای از کاراکتر ها تعریف می شوند. رشته ها برای ذخیره ,بازیابی ودستکاری متن ها مورد استفاده قرار می گیرند.برای تعیین انتهای رشته از کاراکتر خاصی به نام (تهی= NULL) استفاده می شود که با ‘۰\’ مشخص می گردد.بنابراین ,آخرین کرارکتر در هر رشته برابر با ‘۰\’ می باشد.لذا اگر رشته ای به طول n تعریف کنیم …

بیشتر بخوانید »