اشاره گرهاوآرایه ها

اشاره گرها و آرایه ها

اشاره گرها حاوی آدرس اند و اسم آرایه نیز یک آدرس است. اسم آرایه اولین عنصر آرایه را مشخص می کند. اسم آرایه ,آدرس اولین محلی را که عناصر آرایه از آنجا به بعد در حافظه ذخیره می شوند ,نگه داری می کند. اسم آرایه یک اشاره گر است مثال: آرایه های پویا مشکل آرایه های ایستا در هنگام اجرای …

بیشتر بخوانید »