فایل ها(ورودی وخروجی)

ورودی و خروجی کاراکترها

برای نوشتن یک کاراکتر در فایل ,از توابع ()putc و ()fputc استفاده می شود. عملکردهای این دو تابع یکسان است .تابع ()putc در گونه های جدید c و ()fputc در گونه های قدیمی c وجود داشته است .سرعت تابع ()putc از تابع ()fputc بیشتر است . الگوی تابع ()putc به صورت زیر است : ;(اشاره گر فایل , کاراکتر )putc برای خواندن کاراکترها از فایل ,می توان …

بیشتر بخوانید »