جلسه دهم

ساختمان ها در STRUCTURE) C)

ساختمان یا structure در c در واقع همان class در زبان ++c است. با استفاده از ساختمان ها یا structure میتوانیم اطلاعات را به صورت کپسولی نگه داری کنیم . نحوه تعریف ساختمان ها یا structure : }<struct <struct-name ;<type> <element-name1> ;<type> <element-name2> ;<type> <element-name3> …… …… ;<type> <element-name n> ;{ توضیح: ابتدا واژه ی کلیدی struct را به کار برده و …

بیشتر بخوانید »