ورودی در C

ورودی در C

تابع ورودی داده های از صفحه کلید , ()scanf : الگوی این تابع در فایل stdio.h قرار دارد.این تابع تمام داده ها را میتواند از ورودی بخواند و آن ها را در حافظه ذخیره کند.در صورت اجرای موفقیت آمیز این تابع , تعداد متغیر هایی را که از ورودی خوانده است برمیگرداند و در صورت بروز خطا , EOF توسط …

بیشتر بخوانید »