محاسبه فاکتوریل با تابع بازگشتی

محاسبه فاکتوریل با تابع بازگشتی

محاسبه فاکتوریل با تابع بازگشتی تابعی ای که عددی از ورودی خوانده به کمک تابع بازگشتی فاکتوریل آن را محاسبه می کند. [crayon-5de961f12858e759302510/] آموزش بر نامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »