توابع

محاسبه فاکتوریل با تابع بازگشتی

محاسبه فاکتوریل با تابع بازگشتی تابعی ای که عددی از ورودی خوانده به کمک تابع بازگشتی فاکتوریل آن را محاسبه می کند. [crayon-5d60c52f173c8251385300/] آموزش بر نامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »

تبدیل حروف کوچک به بزرگ

تبدیل حروف کوچک به بزرگ برنامه ای که کاراکتری را از ورودی خوانده و به تابعی ارسال می کند.این تابع کاراکتر را بررسی کرده ,چنانچه از حروف کوچک بود آن را به حرف بزرگ تبدیل کند. [crayon-5d60c52f178ad546292414/] آموزش برنامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »

تبدیل زمان به ثانیه

تبدیل زمان به ثانیه تبدیل زمان به ثانیه برنامه ای که با استفاده از تابعی زمانی را بر حسب ساعت,دقیقه و ثانیه خوانده وسپس زمان را بر حسب ثانیه چاپ می کند. توضیح:در این برنامه تابع هیچ مقداری بر نمی گرداند. [crayon-5d60c52f17b16569486457/] تبدیل زمان به ثانیه آموزش برنامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »

بزرگترین عدد با تابع

بزرگترین عدد با تابع برنامه ای که سه مقدار صحیح را از ورودی خوانده و به تابعی ارسال می کند و تابع بزرگ ترین مقدار را انتتخاب و چاپ می کند [crayon-5d60c52f17d7e858219654/] بزرگترین عدد با تابع

بیشتر بخوانید »