تکرار بیشترین عدد وارده

تکرار بیشترین عدد وارده

 تکرار بیشترین عدد وارده تکرار بیشترین عدد وارده برنامه ای که معدل ۱۰ دانشجو را گرفته و معدلی که بیشترین بار تکرار شده و دفعات تکرار آن را چاپ می کند. k :ثابتی به طول ۱۰ برای آرایه max_count : بیشترین تکرار max_value : معدلی که بیشترین تکرار را دارد current_value : معدل مورد بررسی current_count : تعداد تکرار معدل …

بیشتر بخوانید »