چاپ و شمارش اعداد ±

چاپ و شمارش اعداد ±

برنامه ای که تعداد ۱۰ عدد صحیح را از ورودی می خواند و ابتدا اعداد منفی و سپس اعداد مثبت را به خروجی میبرد .تعداد اعداد مثبت و منفی را نیز مشخص می کند. n :ثابتی به طول ۱۰ arr :آرایه ای به طول n c1 :تعداد اعداد منفی c2 :تعداد اعداد مثبت i :شمارنده حلقه تکرار [crayon-5d5b8e9d8ed22553509034/] چاپ و …

بیشتر بخوانید »