آرایه ورشته

تکرار بیشترین عدد وارده

 تکرار بیشترین عدد وارده تکرار بیشترین عدد وارده برنامه ای که معدل ۱۰ دانشجو را گرفته و معدلی که بیشترین بار تکرار شده و دفعات تکرار آن را چاپ می کند. k :ثابتی به طول ۱۰ برای آرایه max_count : بیشترین تکرار max_value : معدلی که بیشترین تکرار را دارد current_value : معدل مورد بررسی current_count : تعداد تکرار معدل …

بیشتر بخوانید »

ریختن معدل در آرایه

ریختن معدل در آرایه برنامه ای که معدل ۵ دانشجو را از ورودی گرفته در آرایه ای قرار می دهد و بیشترین معدل و محل وجود آن را در خروجی چاپ می کند. [crayon-5d5d4a9f36853611155421/] بر نامه نویسی کردستان دانشجو یار

بیشتر بخوانید »

چاپ برعکس اعداد یک آرایه

چاپ برعکس اعداد یک آرایه آموزش #C برنامه ای که ۵ عدد را از ورودی گرفته و از عدد آخر در آرایه ی دیگری ریخته و چاپ می کند. [crayon-5d5d4a9f36afb602196253/] برنامه نویسی کردستان دانشجو یار

بیشتر بخوانید »

چاپ و شمارش اعداد ±

برنامه ای که تعداد ۱۰ عدد صحیح را از ورودی می خواند و ابتدا اعداد منفی و سپس اعداد مثبت را به خروجی میبرد .تعداد اعداد مثبت و منفی را نیز مشخص می کند. n :ثابتی به طول ۱۰ arr :آرایه ای به طول n c1 :تعداد اعداد منفی c2 :تعداد اعداد مثبت i :شمارنده حلقه تکرار [crayon-5d5d4a9f36d6e816579451/] چاپ و …

بیشتر بخوانید »