مجموع دنباله

مجموع دنباله

برنامه ای که مجموع ۶ جمله از سری زیر را چاپ کند: ۱ + ۱/۲ + ۱/۴ + ۱/۸ + ۱/۱۶ +… این برنامه ابتدا مجموع ۱ جمله بعد ۲ بعد ۳ جمله را تا مجموع ۶ جمله محاسبه می کند. ثابت NUM را ۶ تعریف کردیم .cunt تعداد جمله در هر بار , sum مجموع جملات , x مولد …

بیشتر بخوانید »