محاسبه فاکتوریل (حلقه ∞)

محاسبه فاکتوریل (حلقه ∞)

برنامه ای که عدد را از ورودی خوانده و فاکتوریل آن را حساب می کند . این برنامه تا زمان خروج از برنامه از شما ورودی می گیرد (یعنی از حلقه ی بینهایت استفاده شده است). [crayon-5dee1a8f99ef6412739500/]

بیشتر بخوانید »