محاسبه فاکتوریل (حلقه ∞)

محاسبه فاکتوریل (حلقه ∞)

برنامه ای که عدد را از ورودی خوانده و فاکتوریل آن را حساب می کند . این برنامه تا زمان خروج از برنامه از شما ورودی می گیرد (یعنی از حلقه ی بینهایت استفاده شده است). [crayon-5dabc51282cf5819675666/]

بیشتر بخوانید »