سورس کدهای #C

تکرار بیشترین عدد وارده

 تکرار بیشترین عدد وارده تکرار بیشترین عدد وارده برنامه ای که معدل ۱۰ دانشجو را گرفته و معدلی که بیشترین بار تکرار شده و دفعات تکرار آن را چاپ می کند. k :ثابتی به طول ۱۰ برای آرایه max_count : بیشترین تکرار max_value : معدلی که بیشترین تکرار را دارد current_value : معدل مورد بررسی current_count : تعداد تکرار معدل …

بیشتر بخوانید »

ریختن معدل در آرایه

ریختن معدل در آرایه برنامه ای که معدل ۵ دانشجو را از ورودی گرفته در آرایه ای قرار می دهد و بیشترین معدل و محل وجود آن را در خروجی چاپ می کند. [crayon-5d5a9fb246187309313093/] بر نامه نویسی کردستان دانشجو یار

بیشتر بخوانید »

چاپ برعکس اعداد یک آرایه

چاپ برعکس اعداد یک آرایه آموزش #C برنامه ای که ۵ عدد را از ورودی گرفته و از عدد آخر در آرایه ی دیگری ریخته و چاپ می کند. [crayon-5d5a9fb24647d218258982/] برنامه نویسی کردستان دانشجو یار

بیشتر بخوانید »

چاپ و شمارش اعداد ±

برنامه ای که تعداد ۱۰ عدد صحیح را از ورودی می خواند و ابتدا اعداد منفی و سپس اعداد مثبت را به خروجی میبرد .تعداد اعداد مثبت و منفی را نیز مشخص می کند. n :ثابتی به طول ۱۰ arr :آرایه ای به طول n c1 :تعداد اعداد منفی c2 :تعداد اعداد مثبت i :شمارنده حلقه تکرار [crayon-5d5a9fb24672c151556062/] چاپ و …

بیشتر بخوانید »

محاسبه فاکتوریل با تابع بازگشتی

محاسبه فاکتوریل با تابع بازگشتی تابعی ای که عددی از ورودی خوانده به کمک تابع بازگشتی فاکتوریل آن را محاسبه می کند. [crayon-5d5a9fb246c7e231100456/] آموزش بر نامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »

تبدیل حروف کوچک به بزرگ

تبدیل حروف کوچک به بزرگ برنامه ای که کاراکتری را از ورودی خوانده و به تابعی ارسال می کند.این تابع کاراکتر را بررسی کرده ,چنانچه از حروف کوچک بود آن را به حرف بزرگ تبدیل کند. [crayon-5d5a9fb2471f4059849506/] آموزش برنامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »

تبدیل زمان به ثانیه

تبدیل زمان به ثانیه تبدیل زمان به ثانیه برنامه ای که با استفاده از تابعی زمانی را بر حسب ساعت,دقیقه و ثانیه خوانده وسپس زمان را بر حسب ثانیه چاپ می کند. توضیح:در این برنامه تابع هیچ مقداری بر نمی گرداند. [crayon-5d5a9fb2474ac897023965/] تبدیل زمان به ثانیه آموزش برنامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »

بزرگترین عدد با تابع

بزرگترین عدد با تابع برنامه ای که سه مقدار صحیح را از ورودی خوانده و به تابعی ارسال می کند و تابع بزرگ ترین مقدار را انتتخاب و چاپ می کند [crayon-5d5a9fb24776e308941884/] بزرگترین عدد با تابع

بیشتر بخوانید »