برچسب های HTML

برچسب های HTML

همانطور که قبال گفته شد HTML یک زبان نشانه گذاری است و برای طراحی محتوا از برچسب های مختلفی استفاده می کند. این برچسب ها در داخل عالمت >< قرار گرفته اند، به این شکل > نام برچسب >. به جز تعداد کمی از برچسب ها، بسیاری از آنها برچسب متناظر بستن را نیز دارند این برچسب نوع داکیومنت و …

بیشتر بخوانید »