برچسبDOCTYPE

برچسب

برچسب<DOCTYPE!> برچسب اطالعیه ی <DOCTYPE!> توسط مرورگرهای وب برای پی بردن به ورژن HTML استفاده شده در داکیومنت مورد استفاده قرار می گیرد. ورژن حال حاضر HTML ورژن ۱ می باشد که از اطالعیه ی زیر استفاده می کند <DOCTYPEhtml!> انواع دیگری اطالعیه وجود دارند که می توانند در داکیومنت HTML ،متناسب با ورژن HTML مورد استفاده قرار بگیرند. جزئیات …

بیشتر بخوانید »